استخراج ایمیل

این برنامه تمام آدرس ایمیل معتبر را از فایل متنی استخراج می کند.

تصویر متن ورودیتصویر خروجی ایمیل