بازاریابی ایمیل یک نوع بازاریابی مستقیم است که با استفاده از پست الکترونیکی به عنوان وسیله ای برای ارتباط پیام های تجاری و یا جمع آوری پول به مخاطبان است.

اگر چه گزینه های متعدد برای کسانی که به دنبال خبرنامه خود و یا کمپین های بازاریابی ایمیل هستند، وجود دارد، Awwwards معرف 10 شرکت بزرگ ایمیل مارکتینگ می باشد.

برترین ارائه دهنده های سرویس ایمیل مارکتینگMail Chimp

Campaign Monitor

Email Brain

Stream Send

Mad Mimi

Benchmark Email

Get Response

Constant Contact

Graphic Mail

Boomerang