ایمیلهایی که موجب بلاک شدن اکانت شما می شوند

ممکن است برای شما در زمان استفاده از پنل های ایمیل مارکتینگ پیش آمده باشد که اکانتتان بلاک شده باشد و حتی ندانید که به چه علت بوده.

ایمیل مارکتینگ در کل دنیا یکسری قوانین دارد که باید آنها را حتما رعایت کنید یکی از این قوانین استفاده نکردن از یکسری ایمیلهاست که در زیر به ذکر آن پرداختیم تا با رعایت آنها ایمیلتان بلاک نشود و به راحتی خبرنامه خود را ارسال کنید.

abuse@pishtaz.orgadmin@pishtaz.orgspam@pishtaz.org
account@pishtaz.orgaccessibility@pishtaz.orgacademic.administrator@pishtaz.org
admin.office@pishtaz.orgaccounts@pishtaz.orgaccounting@pishtaz.org
administrator@pishtaz.orgadministration@pishtaz.orgadministracion@pishtaz.org
admins@pishtaz.orgadminoffice@pishtaz.orgadministrators@pishtaz.org
advertise@pishtaz.orgadops@pishtaz.orgadmissions@pishtaz.org
adwords@pishtaz.orgadvisor@pishtaz.orgadvertisingsales@pishtaz.org
alarm@pishtaz.orgagents@pishtaz.orgaffiliates@pishtaz.org
alerts@pishtaz.orgalert@pishtaz.orgalarms@pishtaz.org
all.users@pishtaz.orgall.staff@pishtaz.orgall.employees@pishtaz.org
all-employees@pishtaz.orgallemployees@pishtaz.orgall@pishtaz.org
allstaff@pishtaz.orgall-pms@pishtaz.orgallhands@pishtaz.org
allteachers@pishtaz.orgallstudents@pishtaz.orgall-staff@pishtaz.org
allusers@pishtaz.orgall-team@pishtaz.orgallteam@pishtaz.org
analytics@pishtaz.orgamministrazione@pishtaz.orgalumni@pishtaz.org
application@pishtaz.orgapp@pishtaz.orgapi@pishtaz.org
billing@pishtaz.orgbackend-dev@pishtaz.orgapps@pishtaz.org
bookings@pishtaz.orgbizdev@pishtaz.orgbiz@pishtaz.org
business@pishtaz.orgbugs@pishtaz.orgbrandsolutions@pishtaz.org
channel-sales@pishtaz.orgcareer@pishtaz.orgbusinessdevelopment@pishtaz.org
compliance@pishtaz.orgcommissions@pishtaz.orgcitymanagers@pishtaz.org
contacto@pishtaz.orgcontact@pishtaz.orgcontact.us@pishtaz.org
contractor@pishtaz.orgcontact-us@pishtaz.orgcontactus@pishtaz.org
co-op@pishtaz.orgcontracts@pishtaz.orgcontractors@pishtaz.org
customercare@pishtaz.orgcustomer.services@pishtaz.orgcorporate@pishtaz.org
customerservices@pishtaz.orgcustomerservice@pishtaz.orgcustomerfeedback@pishtaz.org
custserv@pishtaz.orgcustomersupport@pishtaz.orgcustomersuccess@pishtaz.org
dev@pishtaz.orgdelivery@pishtaz.orgdean@pishtaz.org
development@pishtaz.orgdevelopers@pishtaz.orgdeveloper@pishtaz.org
devs@pishtaz.orgdevops@pishtaz.orgdevnull@pishtaz.org
dns@pishtaz.orgdirectory@pishtaz.orgdevteam@pishtaz.org
editor@pishtaz.orgdomains@pishtaz.orgdomainmanagement@pishtaz.org
education@pishtaz.orgeditors@pishtaz.orgeditorial@pishtaz.org
engineers@pishtaz.orgengineering@pishtaz.orgemergency@pishtaz.org
enquire@pishtaz.orgenqs@pishtaz.orgenq@pishtaz.org
enquiries@pishtaz.orgenquiry@pishtaz.orgenquires@pishtaz.org
error@pishtaz.orgenterprise@pishtaz.orgenquries@pishtaz.org
feedback@pishtaz.orgfbl@pishtaz.orgeveryone@pishtaz.org
frontend@pishtaz.orgfrontdesk@pishtaz.orgfinance@pishtaz.org
general.enquiries@pishtaz.orggen.enquiries@pishtaz.orgftp@pishtaz.org
genoffice@generalenquiries@general@pishtaz.org
headmaster@pishtaz.orghead@pishtaz.orghead.office@pishtaz.org
help@pishtaz.orgheadteacher@pishtaz.orgheadoffice@pishtaz.org
hosting@pishtaz.orghelpline@pishtaz.orghelpdesk@pishtaz.org
infodesk@pishtaz.orghr@pishtaz.orghostmaste@pishtaz.org
informatique@pishtaz.orginformation@pishtaz.orgINFORMATICA@pishtaz.org
info-uk@pishtaz.orginfos@pishtaz.orginformativo@pishtaz.org
inquiries@pishtaz.orginquires@pishtaz.orginocpishtaz.org
integration@pishtaz.orginsurance@pishtaz.orginstitute@pishtaz.org
investors@pishtaz.orginvestorrelations@pishtaz.orginterns@pishtaz.org
ispfeedback@pishtaz.orginvoices@pishtaz.orginvoice@pishtaz.org
ithelp@pishtaz.orgit@pishtaz.orgispsupport@pishtaz.org
kontakt@pishtaz.orgjobs@pishtaz.orgjira@pishtaz.org
leadership@pishtaz.orglawyers@pishtaz.orglaw@pishtaz.org
list@pishtaz.orglegal@pishtaz.orgleadership-team@pishtaz.org
mailerdaemon@pishtaz.orgmaildaemon@pishtaz.orglist-request@pishtaz.org
management_team@pishtaz.orgmanagement.team@pishtaz.orgmain.office@pishtaz.org
marketing@pishtaz.orgmanagers@pishtaz.orgmanagement-group@pishtaz.org
marketing-team@pishtaz.orgmarketingteam@pishtaz.orgmarketing-ops@pishtaz.org
members@pishtaz.orgmeetup@pishtaz.orgmedia@pishtaz.org
nobody@pishtaz.orgnewbusiness@pishtaz.orgmgmt@pishtaz.org
NOEMAIL@pishtaz.orgNOEMAIL@pishtaz.orgnoc@pishtaz.org
no-reply@pishtaz.orgnoreply@pishtaz.orgNOMAIL@pishtaz.org
office@pishtaz.orgoffice.admin@pishtaz.orgnull@pishtaz.org
operations@pishtaz.orgofficestaff@pishtaz.orgofficeadmin@pishtaz.org
payment@pishtaz.orgorders@pishtaz.orgops@pishtaz.org
payroll@pishtaz.orgpaypal@pishtaz.orgpayments@pishtaz.org
partnerships@pishtaz.orgpartners@pishtaz.orgpartner@pishtaz.org
planning@pishtaz.orgphishing@pishtaz.orgphish@pishtaz.org
postfix@pishtaz.orgpostbox@pishtaz.orgpost@pishtaz.org
press@pishtaz.orgpr@pishtaz.orgpostmaster@pishtaz.org
print@pishtaz.orgprincipal@pishtaz.orgprime@pishtaz.org
product.management@pishtaz.orgproduct.growth@pishtaz.orgprivacy@pishtaz.org
projectmanagers@pishtaz.orgproduct.team@pishtaz.orgproduct.managers@pishtaz.org
recruit@pishtaz.orgreception@pishtaz.orgqa@pishtaz.org
registrar@pishtaz.orgrecruitment@pishtaz.orgrecruiting@pishtaz.org
reservation@pishtaz.orgrequest@pishtaz.orgremove@pishtaz.org
sale@pishtaz.orgroot@pishtaz.orgreservations@pishtaz.org
salesengineers@pishtaz.orgsales@pishtaz.orgsales.uk@pishtaz.org
salesteam@pishtaz.orgsalesinfo@pishtaz.orgsalesforce@pishtaz.org
sales-uk@pishtaz.orgsalesuk@pishtaz.orgsales-team@pishtaz.org
schoolinfo@pishtaz.orgschooladmin@pishtaz.orgschool.office@pishtaz.org
security@pishtaz.orgsecretary@pishtaz.orgschoolmail@pishtaz.org
services@pishtaz.orgservice@pishtaz.orgserver@pishtaz.org
systems@pishtaz.orgsysadmin@pishtaz.orgshipping@pishtaz.org
solutions@pishtaz.orgsolicitors@pishtaz.orgsmtp@pishtaz.org
support@pishtaz.orgsuggestions@pishtaz.orgsubscribe@pishtaz.org
technical@pishtaz.orgtech@pishtaz.orgteamleads@pishtaz.org
theoffice@pishtaz.orgtechsupport@pishtaz.orgtechops@pishtaz.org
uk-info@pishtaz.orgukinfo@pishtaz.orgtrouble@pishtaz.org
unsubscribe@pishtaz.orgundisclosed-recipients@pishtaz.orguksales@pishtaz.org
uucp@pishtaz.orgusers@pishtaz.orgusenet@pishtaz.org
webadmin@pishtaz.orgwatercooler@pishtaz.orgvendors@pishtaz.org
welcome@pishtaz.orgwebteam@pishtaz.orgwebmaster@pishtaz.org
www@pishtaz.orgwhois@pishtaz.org